Platforma për të hyrat dhe shpenzimet buxhetore
Shpenzimet
Të hyrat
© 2012 - Instituti GAP
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë + 383 38 609 339 info@institutigap.org