Luftimi i korrupsionit përmes transparencës buxhetore dhe rishikimit të raporteve të auditorit të përgjithshëm

05/12/2016

Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim, Instituti GAP  organizoi tryezën me temën “Luftimi i korrupsionit përmes transparencës buxhetore dhe rishikimit të raporteve të auditorit të përgjithshëm”.

“Java kundër korrupsionit” është aktivitet i përbashkët nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Çohu, Demokraci Plus (D+), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti GAP dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), në mbështetje të Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Znj. Nora Latifi Jashari, Drejtoreshë Ekzekutive e Institutit GAP tha se korrupsioni merr forma të ndryshme në Kosovë dhe njëra ndër to është edhe korrupsioni në të hyrat dhe shpenzimet buxhetore. Për më shumë, ajo foli për platformën buxhetore që Instituti GAP e ka ndërtuar që nga viti 2013, “Si i shpenzon shteti paret tona?”, dhe theksoi rëndësinë e publikimit më në detaje të shpenzimeve buxhetore nga institucionet publike se sa ato që shpenzohen në raportet e rregullta të organizatave buxhetore. Gjithashtu, znj. Latifi Jashari përmendi se transparenca dhe raportimi i keqpërdorimit të buxhetit nuk janë të mjaftueshme, nëse nuk intervenojnë institucionet kompetente që keqpërdorimet e identifikuara të adresohen konform ligjit.   

Z. Mike De La Rosa, ushtrues detyre i drejtorit të USAID-it në Kosovë, tha se korrupsioni në Kosovë pengon investimet e huaja dhe mundësinë e Kosovës për të arritur potencialin e saj për zhvillim ekonomik, meqenëse siç e citoi z. Biden ai është kancer për çdo shoqëri. Z. De la Rosa shtoi se të gjithë taksapaguesit kanë të drejtë të dinë se ku dhe si shpenzohen paratë e tyre. Vetë fakti që organizohen tryeza diskutimi për këto çështje është hap i drejtë në arritjen e luftimit të korrupsionit.

Z. Agim Krasniqi, zëvendës ministër i financave theksoi se qeveria, përkatësisht ministria e financave i ka vënë synim vetes të rrisë transparencën në raportet e dala nga ky institucion duke bërë ndryshimin e përshkrimit të të dhënave në mënyrë që leximi i tyre të jetë më i lehtë, duke marrë vendimin për implementimin e e-prokurimit i cili që nga janari 2017 do të jetë i obligueshëm për të gjitha organizatat buxhetore në nivelin lokal dhe qendror si dhe ndryshimin e sistemit kontabël nga sistemi kesh në atë akrual.  

Z. Besnik Osmani, auditor i përgjithshëm në Zyrën Kombëtare të Auditimit (ZKA) theksoi se edhe pse raportet e ZKA-së janë plotësisht publike dhe transparente duhet të bëhet koordinim më i mirë i diskutimit të raporteve me të gjeturat me rrezik të madh meqenëse shpeshherë disa raporte me më pak të gjetura bëhen më aktuale. Vetëm gjatë vitit të kaluar, ZKA ka dhënë mbi 1300 rekomandime, nga të cilat 830 ishin me rrezik të madh pavarësisht partisë politike e cila është bartëse e cilit do institucion si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Ai po ashtu ftoi shoqërinë civile për bashkëpunim që të luftohet korrupsioni nga të gjitha anët.

Tryeza pasoi edhe me diskutime nga pjesëmarrësit e tjerë që ishin pjesë e shoqërisë civile si dhe sektorit publik ku u diskutua mbi gjetje të ndryshme rreth shkeljeve në sektorin publik dhe adresimit të tyre nga gjyqësia.

 

#InstitutiGAP #bashkeendreqim