Komentet e Institutit GAP për Projektligjin për financat e pushtetit lokal

06/08/2020

Instituti  GAP e përkrah inciativen e ndarjes së burimeve të financimit për çështje sociale nga granti i përgjithshëm. Në anën tjetër, duke qenë se komunat do të mbesin të varura financiarisht nga grantet qeveritare, ky projektligj nuk e adreson problemin e pavarësisë financiare të komunave dhe krijimit të nxitësve që komunat të mbledhin më shumë të hyra vetanake.  

Komentet mbi Projektligjin për financat e pushtetit lokal nga Instituti GAP mund ti gjeni duke klikuar këtu