Rekrutimet

Instituti GAP është duke kërkuar dy hulumtues/e me përvojë dhe me njohuri në fushën e politikave publike. Kandidatët/et duhet të plotësojnë këto kushte:

- Të kenë kualifikime akademike në ndonjë fushë që ndërlidhet me politikat publike (zhvillimi ekonomik, administratë publike, financat publike, politikat sociale)

- Të ketë përvojë punë në hulumtime (e preferuar përvoja në ndonjë think-tank vendor ose të huaj)

- Të kenë publikime, si autorë/e ose bashkë-autorë/e të analizave/studimeve në fushën e politikave publike

- Të posedojnë shkathtësi për prezentimin e studimeve

- Aftësi të mira të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze

 

Instituti GAP është një think-tank vendor me më shumë se dhjetë vite përvojë në kërkime dhe avokim për politika më të mira publike.

Për të aplikuar për këtë pozitë ju lutem dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi, si dhe një publikim/punim (në gjuhën shqipe ose angleze) në info@institutigap.org.

Konkursi është i hapur deri më 23 gusht 2021. Vetëm kandidatët/et që përmbushin kriteret e lartëpërmendura do të kontaktohen. Kandidatët/et që përzgjedhen për këtë pozitë pritet që të fillojnë punën në fillim të muajit shtator.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë