Rekrutimet

Instituti GAP është duke kërkuar Drejtor/e të Hulumtimeve me përvojë të gjatë dhe me njohuri në fushën e politikave publike. Kandidati/ja duhet të plotësojë këto kushte:

- Të ketë kualifikime akademike në ndonjë fushë që ndërlidhet me politikat publike (zhvillimi ekonomik, ekonomiks, shkenca politike, energji, financa publike)

- Të ketë mbi pesë vite pervojë pune në dizajnimin dhe menaxhim e hulumtimeve (e preferuar përvoja në ndonjë think-tank vendor ose të huaj)

- Përvojë të mëparshme në pozita të ngjashme ose ekuivalente

- Të ketë publikime, si autor/e ose bashkë-autor/e e analizave/studimeve në fushën e politikave publike

- Të posedojë shkathtësi për prezentimin e studimeve

- Aftësi të mira të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze

Instituti GAP është një think-tank vendor me 16 vite përvojë në kërkime dhe avokim për politika më të mira publike.

Për të aplikuar për këtë pozitë ju lutem dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi, si dhe një publikim/punim (në gjuhën shqipe ose angleze) në info@institutigap.org.

Konkursi është i hapur deri më 30 nëntor 2023. Vetëm kandidatët/et që përmbushin kriteret e lartëpërmendura do të kontaktohen. Kandidatët/et e kontaktuar do t’i zhvillojnë deri në dy raunde intervistash.

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë