Rreth GAP

Instituti GAP është një Think Tank i themeluar në vitin 2007 në Kosovë. Përgjatë këtyre viteve, GAP ka qenë direkt pjesëmarrës në dhjetëra grupe punuese qeveritare për hartim të politikave dhe një numër i madh i dokumenteve publike që tani ndodhen në zbatim njohin kontributin e GAP gjatë procesit të hartimit të tyre. GAP ka publikuar me dhjetëra analiza dhe raporte; GAP u ka dhënë hapësirë për punë një numri të madh të profesionistëve të fushave të ndryshme; publikimet e GAP janë ndër më të cituarat në mediat vendore dhe raporte të ndryshme ndërkombëtare; studiues të shumtë, të cilët merren me zhvillimet politike në Kosovë, kanë cituar publikimet e GAP në studimet e tyre.

Misioni

Instituti GAP synon që të mbushë hendekun në mes të qeverisjes dhe qytetarëve, në mes të problemeve dhe zgjidhjeve, me qëllim të avancimit të shoqërisë kosovare. Këtë e bëjmë duke avokuar për një qeverisje më të mirë, duke monitoruar punën e institucioneve publike, dhe duke rekomanduar zgjidhje konkrete mbi politikat publike. GAP adreson sfidat ekonomike, politike dhe sociale në vend duke mobilizuar profesionistë të fushave të ndryshme.

Stafi

Bashkëpunëtorët e jashtëm

Pasqyrat financiare

Rekrutimet

 

Instituti GAP është duke kërkuar:

- Një (1) Hulumtues/e të Lartë

në kuadër të një projekti që është aktualisht duke e zbatuar dhe ka për qëllim fuqizimin e grave dhe pakicave në Kosovë përmes mbështetjes direkte financiare dhe asistencës teknike për bizneset e tyre.

Kandidatët/et duhet të plotësojnë këto kushte:

- Të kenë kualifikime akademike në ndonjë fushë që ndërlidhet me politikat publike (zhvillimi ekonomik, fuqizimi i grave dhe minoriteteve, financat publike);

- Të kenë shkathtësi të avancuara në shkrimin dhe editimin e raporteve në gjuhën shqipe dhe angleze;

- Të kenë të paktën dy vite pervojë pune në hulumtime (e preferuar përvoja në ndonjë think-tank vendor ose të huaj);

- Të kenë publikime, si autorë/e ose bashkë-autorë/e të analizave/studimeve në fushën e politikave publike;

- Të posedojnë shkathtësi për prezentimin e studimeve;

- Aftësi të mira të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze.

Instituti GAP është një think-tank vendor me më shumë se 15 vite përvojë në kërkime dhe avokim për politika më të mira publike. GAP ofron paga konkurrente dhe mundësi tejet të mira për zhvillimin e mëtejshëm të shkathtësive kërkimore dhe avancimit në karrierë.

Për të aplikuar për këtë pozitë ju lutem dërgoni:

- CV-në tuaj,

- një letër motivimi, dhe

- një publikim/punim (në gjuhën shqipe ose angleze) në info@institutigap.org.

Konkursi është i hapur deri më 30 mars 2023. Kandidatët/et e suksesshëm pritet të fillojnë punë gjatë muajit prill.

Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

 

GAP Donatorët

Swedish International Development Cooperation Agency National Endowment for Democracy Rockefeller Brothers Fund Open Society Institute Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë