Projektbuxheti 2023 - Analizë e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore

04/12/2022

Më 28 tetor 2022, Qeveria aprovoi Projektligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2023, kurse
Kuvendi e aprovoi në lexim të parë më 17 nëntor 2022.

Instituti GAP ka analizuar ndarjet buxhetore për vitin 2023, duke i krahasuar ato me vitin 2022.

Shpenzimet buxhetore në vitin 2023 parashihet të jenë rreth 3.2 miliardë euro, që shënon një
rritje
prej 464 milionë euro krahasuar me vitin 2022. Në Projektbuxhetin 2023 parashihet rritje më e
shpejtë e shpenzimeve rrjedhëse se sa atyre kapitale krahasuar me vitin 2022. Tek kategoritë kryesore të shpenzimeve rrjedhëse, rritja më e madhe buxhetore reflektohet tek kategoria e subvencioneve dhe transfereve me rreth 205 milionë euro apo 23%.

Buxheti për paga dhe mëditje në vitin 2023 është rritur për 75 milionë euro apo 11% krahasuar
me vitin 2022. Tek kjo kategori, rreth 65.1 milionë euro janë të buxhetuara si kontigjenca për paga, e të cilat janë të destinuata për të mbuluar koston shtesë të një ligji të ri të pagave.

Me Projektbuxhetin 2023 është krijuar hapësirë për 1,435 vende pune shtesë, nga të cilat 910
për nivelin qendror dhe 525 për nivelin komunal. Tek niveli qendror parashihen 300 vende
shtesë për Policinë e Kosovës, 108 pozita të reja për Kuvendin e Kosovës, nga të cilat 100 si shtaf mbështetës politik. Ndërkaq tek komunat, ajo e Prishtinës do të ketë rritje të numrit të lejuar të stafit për 86 punonjës, Komuna e Prizrenit për 44 punonjës, etj.

Nga gjithsej 810.7 milionë euro sa pritet të jenë investimet kapitale, 611.4 milionë euro (75%) janë vazhdim i projekteve të mëhershme dhe 199.3 milionë euro janë planifikuar për projekte të reja kapitale. Nga 199.3 milionë euro të projekteve të reja, rreth 26% (51.2 milionë euro) janë të alokuara për nivelin qendror dhe pjesa tjetër (148.1 milionë euro) për nivelin lokal. Nga 51.2 milionë euro investime kapitale të reja të nivelit qendror këtë vit, 22 milionë euro janë destinuar për projekte specifike komuna. Rreth 52% e kësaj shume (12 milionë euro) do të orientohet tek tri komunat e udhëhequra nga VV, komuna që mbulojnë 9% të territorit dhe 8% të popullsisë.

Në Projektbuxhetin 2023 janë buxhetuar 75 milionë euro si kontigjenca për përballjen me
krizën potenciale të energjisë. Përkundër asaj se buxheti për shëndetësi dhe arsim pritet të
rritet në vitin 2023, prapë se prapë mbetet nën mesataren e BE për shpenzimet në këto fusha si
përqindje e Bruto Produktit Vendor (BPV).

Në Projektbuxhetin 2023, parashihet që të gjitha të hyrat vetanake të komunave të mbledhura para vitit 2022 dhe që janë të pashpenzuara, të barten e të përdoren nga Qeveria për nevoja të ndryshme. Një nismë e tillë do të mund të ndikonte ndjeshëm të hyrat e komunave, konkretisht projektet të cilat veçse mund të kenë filluar, për të cilat financimi mund të jetë bazuar në këto të hyra.

Problemet që në vazhdimësi kanë ndjekur realizimin e buxhetit ndër vite, janë përsëritur edhe
në vitin 2022 dhe në planifikimin për vitin 2023, e ato janë: dinamika e ulët e realizimit të
investimeve kapitale, mos ndërlidhja e buxhetit me planifikimet afatmesme dhe afatgjata,

përdorim i madh i linjave buxhetore pa destinim konkret, neglizhimi i perspektivës gjinore, etj.

Analizën e plotë mund ta lexoni duke klikuar KËTU.