Të dhënat e regjistrimit të popullsisë dhe ndikimi i tyre në politikat publike

17/12/2012

Instituti për Studime të Avancuara GAP publikon analizën për ndikimin në politikat publike që pritet të këtë regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave.

Këtu mund të shkarkoni analizën e plotë

Shkarko dokumentin:

Analiza fokuson ndikimin në numrit të te punësuarve në sektorin publik, ndikimin që rezultatet nga regjistrimi i popullsisë do të kenë në ndarjen e grantit për komuna, të dhënat e regjistrimit të popullsisë kundrejt listës votuese si dhe është pasqyruar forma e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Kosovës nga perspektiva e regjistrimit të popullsisë dhe njëherazi kjo analizë shpërfaq hendekun në mes të dhënave që paraqet regjistrimi i popullsisë dhe të dhënave më të cilat menaxhojnë aktualisht Institucionet e Kosovës.