Keqmenaxhimi i Buxhetit të 2013 dhe 2014, sipas Raporteve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm

22/08/2015
B1
B2
B3