Programet

Qeverisja e Mirë

Qeverisja e Mirë është komponentë në kuadër të Institutit GAP dhe e cila është përgjegjëse për hulumtimet dhe analizat që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, transparencën, ndarjen e pushteteve, punën e ekzekutivit, legjislativit dhe pushtetit lokal

Letërnjoftimi i Komunave Monitorimi i Buxhetit Shtetëror GAP Monitor Bankometri

Politikat Zhvillimore

Komponenta për Politikat Zhvillimore është përgjegjëse për hulumtimet dhe analizat që bien në fushën e ekonomisë dhe atë sociale, siç janë: projektet energjetike në Kosovë; monitorimi i sistemit komercial bankar dhe funksionimit të BQK.

Energjia Zhvillimi i Sektorit Privat Ndërmarrjet Publike Qeverisja Lokale