Punësimi dhe përfaqësimi i grave në Kosovë

01/05/2021

Sot Instituti GAP publikoi raportin statistikor “Punësimi dhe përfaqësimi i grave në Kosovë” për vitin 2020. Pandemia COVID-19 dhe ndërrimi i dy qeverive brenda vitit 2020, kanë ndikuar edhe në aspektin e punësimit dhe përfaqësimit të grave në Kosovë. Si pasojë e pandemisë pozita e grave në tregun e punës është rënduar edhe më shumë meqë janë ulur mundësitë për punësim. Në vitin 2020, shkalla e punësimit tek gratë ishte vetëm 14.4%, ndërsa tek burrat 46.2%.

Përkundër se numri i vajzave që ishin duke studiuar apo që i kanë përfunduar studimet ishte ndjeshëm më i lartë se i djemve, të dhënat tregojnë se pjesëmarrja e tyre në tregun e punës mbetët ende e ulët, ku vetëm 21.5% e grave në moshë pune janë aktive në tregun e punës. Për më tepër, mbi 8,737 punëkërkuese gra i kishin të përfunduara studimet bachelor, që është numër më i lartë se sa numri i burrave punëkërkues me të njëjtin profil (5,034).

Tek pozitat kyçe në qeveri, gjatë vitit 2020, Qeveria Kurti kishte emëruar gra në 21% të pozitave ndërsa Qeveria Hoti 14%. Në pozitat drejtuese, shërbimin civil dhe stafin akademik, gratë kanë mbajtur rreth një të tretën e pozitave edhe në vitin 2020. Ndërsa në administratën komunale të disa komunave, sidomos atyre të volga, vetëm çdo i pesti vend i punës mbahet nga gratë. 

Ndërkaq shkalla e papunësisë tek gratë, që përfshin vetëm personat të cilët kërkojnë punë, ishte 33.1% ndërsa tek burrat 21.5%. E në anën tjetër, edhe këtë vit, interesimi i grave për të gjetur një vend pune është gati i të njejtit nivel me atë të burrave. Numri i grave punëkërkuese të regjistruara në Agjencinë e Punësimit në vitin 2020 ishte 90,677, kurse numri i burrave punëkërkues të regjistruar në këtë agjenci ishte 109,900. 

Tek skema e ndihmës sociale, si e vetmja skemë që targeton varfërinë, dallimet gjinore janë theksuar dhe progresi ka qenë i vogël krahasuar me vitin paraprak. Në Kategorinë 2, vetëm 9.42% të përfituesve janë gra, ndërsa në dy kategoritë e skemës së bashku, shkalla e përfituesve gra është 34.14%. 

Ky është raporti i katërt vjetor përmes të cilit, në mënyrë statistikore, Instituti GAP synon të vë në pah dallimet e përfaqësimit të grave në tregun e punës, në arsim dhe mirëqënie sociale. 

Raportin statistikor mund ta gjeni duke klikuar këtu