Sfida 50/50: Zbatimi i kuotës gjinore në bordet e institucioneve publike

12/07/2021

Instituti GAP sot ka publikuar raportin “Sfida 50/50: Zbatimi i kuotës gjinore në bordet e institucioneve publike”.

Në mbledhjen e nëntë të qeverisë së Kosovës, për herë të parë u anulua një vendim për emërimin e anëtarëve të një bordi me arsyetimin se nuk ishte respektuar Ligji për barazi gjinore. Ky ligj, që është në fuqi prej vitit 2015, kërkon përfaqësim të barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive, gjyqësore dhe të tjera. Por, deri më tani, institucionet publike kanë injoruar obligimin ligjor për përfaqësim të barabartë, duke interpretuar dispozitat e Ligjit për barazi gjinore si jo obligative.

Aktualisht ekziston një hendek i thellë i përfaqësimit gjinor në borde dhe pozita menaxheriale të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Tek ndërmarrjet publike, mesatarisht 27% e përbërjes së bordeve janë gra, ndërsa 28% tek agjencitë e pavarura. Në pesë nga 14 ndërmarrjet publike, gratë nuk janë fare të përfaqësuara. Në pozita menaxheriale të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura vetëm 33% janë gra, ndërsa vetëm dy kanë kryeshefe ekzekutive nga 32 institucionet e përfshira në këtë hulumtim.   

Në këtë raport Instituti GAP ka analizuar bazën ligjore për përfaqësim të barabartë gjinor në bordet publike dhe ka ofruar të dhëna mbi përbërjen aktuale të bordeve të agjencive të pavarura dhe ndërmarrjeve publike dhe pozitat që do të jenë të lira në vitet e ardhshme.  Hulumtimi tregon se deri në fund të vitit 2021 do të përfundojnë mbi 50 mandate nëpër bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Andaj, Instituti GAP i rekomandon Qeverisë dhe komunave që në pozitat e lira ta kenë parasysh kuoten gjinore në mënyrë që ta përmirësojnë dhe avancojnë përfaqësimin e barabartë gjinor në vendimmarrje.

Raportin e plotë mund ta gjeni  duke klikuar këtu.

Raporti në gjuhen serbe është i disponueshem në formë të printuar.

 

Projekti "Inovacioni për mediat e qëndrueshme dhe angazhimin qytetar" i financuar nga BE, implementohet nga: Kosovo 2.0 dhe Instituti GAP.

Ky publikim është botuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Institutit GAP dhe Kosovo 2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.