Shqip  |  English
Fondi për Kuadro: Program financimi për pozita deficitare apo menaxheriale?
GAP, INDEP dhe GLPS: Reagim ndaj emërimeve politike në Ndërmarrjet Publike
GAP prezantoi raportin për qeverisjen në komunat me shumicë serbe
GAP organizoi panel diskutimi për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
GAP prezantoi raportin "Kush do të përfitojë nga falja e borxheve?"
GAP prezantoi analizën "Madhësia e Administratës Publike"
Menaxhimi i Ndërmarrjeve Publike: Konflikt politik apo konflikt kompetencash në mes nivelit qendror dhe lokal?
 
 
1055
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP