Shqip  |  English
GAP prezantoi raportin "Kush do të përfitojë nga falja e borxheve?"
GAP prezantoi analizën "Madhësia e Administratës Publike"
Menaxhimi i Ndërmarrjeve Publike: Konflikt politik apo konflikt kompetencash në mes nivelit qendror dhe lokal?
Sa janë reale projektimet dhe sa respektohen Kornizat Afatmesme të Shpenzimeve?
Kush do të përfitoj më së shumti nga falja e borxheve?
GAP dhe GLPS prezantuan analizën "Neglizhimi i privatësisë: kontrolli i përgjimit të telekomunikimeve në Kosovë”
GAP organizoi tryezën mbi Ndërmarrjet Publike në Kosovë - Ndikimi i Ambientit të Biznesit dhe Menaxhimit në Performancë
 
 
1022
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP